1. Administratorem Danych jest Lebkuchen i Sędziak Lekarska Spółka Partnerska z siedzibą w Kosakowie
przy ul. Żeromskiego 51 .
2. Inspektorem Ochrony Danych ( IOD ) jest :
Piotr Kowalski
nr tel. : 507 254 032
e-mail : piotr.kowalski@bhpnpd.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług medycznych.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie
naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
8. Podanie danych osobowych w zakresie : imienia, nazwiska oraz nr Pesel jest wymogiem warunkującym
możliwość wykonania usługi medycznej. Niezrealizowanie ww. wymogu będzie postawą do odstąpienia od
realizacji usługi medycznej.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Załączniki

CategoryBez kategorii

© 2018 - Nautil.pl oraz Crenet.pl

CLOSE
CLOSE